Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej Rozporządzenie 2016/679 (zwane dalej „RODO”) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu, ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz;
2) Inspektorem Ochrony Danych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu jest Pani Iwona Malczyk. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 506 358 200 lub adresem email: malczyk@togatus.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– wykonania umowy lub podjęcia działań niezbędnych do zawarcia umowy np. kontakt telefoniczny lub mailowy w celu przesłania oferty, ustalenia terminu realizacji zlecenia lub wykonania usługi, odwołania lub zmiany terminu wykonania usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
– marketingu produktów i usług oferowanych przez PWiK Sp. z o. o. w Piszu i jej podmioty stowarzyszone (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
– wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) to znaczy:
o zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
o weryfikacji na listach sankcyjnych pod kątem wspierania terroryzmu lub udziału w praniu brudnych pieniędzy,
o marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług za pośrednictwem poczty.
4) W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
– świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora,
– medycyna pracy, badania diagnostyczne, ubezpieczenia,
– świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora,
– świadczącym usługi marketingowe i /lub eventowe dla Administratora,
– podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą,
– organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzecich.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przygotowania i realizacji umowy oraz do zakończenia świadczenia usługi, w tym także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku wynikającego z zawartej umowy. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO.
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy. Podanie danych takich jak np. numer telefonu lub adres e-mail jest dobrowolne, a ich niepodanie nie będzie skutkować odmową zawarcia umowy, lecz w takim przypadku nie będziemy mogli skontaktować się z Pani/Pana tymi kanałami np. w celu ustalenia stanu licznika wody, czy potwierdzenia terminu usługi serwisowej itp.
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Data powstania: wtorek, 2 paź 2018 10:25
Data opublikowania: wtorek, 2 paź 2018 10:26
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3671 razy