Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu pwik.bip.hi.pl

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej pwik.bip.hi.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pwik.bip.hi.pl.
   
    Data publikacji strony internetowej: 07.11.2008 r.
    Data ostatniej dużej aktualizacji: 25.03.2020 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie sporządzono dnia 15.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., adres poczty elektronicznej informatyk@pwik.pisz.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piszu Sp. z o.o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Biuro mieści się przy ul. Tęczowej 2 w Piszu. Do budynku biurowego prowadzi jedno wejście od ulicy Tęczowej. Przed wejściem do budynku znajduje się jeden stopień schodowy. Punkt Obsługi Klienta znajduje się w budynku biurowym na parterze. Przy drzwiach głównych biurowca znajduje się wideo domofon. Po jego naciśnięciu upoważniony pracownik sekretariatu przyjmie zgłoszenie klienta. Następnie  zawiadomi  pracownika odpowiedniego działu aby ten wyszedł przed wejście do oczekującego klienta i załatwił daną sprawę.

PWiK Sp. z o.o. w Piszu, nie posiada miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych – możliwość korzystania z miejsc parkingowych znajduje się przy bramie głównej.

W budynku nie ma windy, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2020 10:38
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2020 10:42
Data edycji: wtorek, 22 wrz 2020 10:48
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3203 razy
Ilość edycji: 1