Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat w sprawie przydatności wody do spożycia - LISKI

Komunikat nr 13/2022

w sprawie przydatności wody do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Liski, gmina Pisz


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu, działając na podstawie art. 162 ś 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000) oraz ś 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po uzyskaniu pozytywnych wyników badania jakości wody pobranej 02 listopada 2022 r. stwierdził:

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Liski, gm. Pisz, powiat piski, który zaopatruje 1204 mieszkańców miejscowości: Bogumiły, Jeże, Liski, Maszty, Pietrzyki, Turowo, Turowo Duże i Zawady.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskutek podjętych działań naprawczych odpowiada wymaganiom sanitarnym określonym w załącznikach IA i IC do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 7 lis 2022 12:34
Data opublikowania: poniedziałek, 7 lis 2022 12:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1503 razy

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. w Piszu informuje odbiorców usług, że  została wprowadzona usługa przesyłania faktur drogą mailową. 
W celu skorzystania z tej formy doręczenia odbiorca powinien przesłać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 2 sie 2022 21:01
Data opublikowania: wtorek, 2 sie 2022 21:05
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 9264 razy

Informacja o przerwie w dostawie wody

„Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w związku z pracami remontowymi w dniu 16.09.2021 (czwartek) w godz.8:00-15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody w obrębie ulic:
Kmicica, Wołodyjowskiego, Zagłoby, (osiedle Wschód) oraz wsie Łupki, Babrosty.”

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 13 wrz 2021 13:59
Data opublikowania: poniedziałek, 13 wrz 2021 14:00
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 4480 razy

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, działając na podstawie art. 24e ust. 3 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028 z późn.zm.) ogłasza na terenie Gminy Pisz, na okres 3 lat, nowe taryfy dla  zbiorowego zaopatrzenia w  wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Taryfy zatwierdzone zostały Decyzją Nr BI.RZT.70.58.2021 z dnia 13 kwietnia 2021r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku (https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-bialymstoku-taryfy/decyzja-znak-bi-rzt-70-58-2021.html). Skan niniejszej decyzji oraz tabele z wielkościami cen i stawek opłat w załączeniu.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 7 maj 2021 11:54
Data opublikowania: piątek, 7 maj 2021 11:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 15676 razy

Zawiadomienie o konieczności podpisania umowy na odbiór odpadów

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piszu Nr XXIII/245/20 z dnia 25 listopada 2020 roku prosimy o podpisywanie umowy na odbiór odpadów. Wzór umowy oraz zawiadomienie Burmistrza Pisza w załączniku.

Telefon kontaktowy : 874232734

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 31 gru 2020 14:56
Data opublikowania: czwartek, 31 gru 2020 15:02
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 11298 razy

Komunikat

KOMUNIKAT

 W związku ze wzrostem zachorowań na koronawirusa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca się z prośbą o: 

  • załatwianie spraw zdalnie tj. drogą internetową za pomocą poczty email (pwikpisz@hot.pl), telefonicznie i listownie. Numery telefonów i adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej www.pwik.bip.hi.pl w zakładce Kontakt, numery telefonów:                                                               

87 423 38 50

WODOCIĄGI   I KANALIZACJA  

(czynne całodobowo)                          

87 423 20 22

87 423 37 34

87 423 27 34

USŁUGI KOMUNALNE

  • podawanie stanów liczników telefonicznie (87 423 38 50).    Informujemy, że inkasenci nie będą wchodzić do mieszkań oraz pobierać opłat. W przypadku niepodania wskazania wodomierza opłata za zużytą wodę i odprowadzone ścieki naliczona zostanie w formie szacunkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • dokonywanie płatności na konto bankowe podane na fakturze,
  • osobiste załatwianie spraw tylko w przypadkach bardzo pilnych i awaryjnych.

Za wszelkie niedogodności serdecznie przepraszamy.

PWiK Sp. z o.o. w Piszu

Data powstania: piątek, 3 lip 2020 09:02
Data opublikowania: piątek, 3 lip 2020 09:03
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 13627 razy

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zarządzanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu zlokalizowanych na terenie gm. Pisz, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ,,Opracowanie analiz ryzyka dla wszystkich ujęć wody pitnej zarządzanych przez PWiK Sp. z o.o. w Piszu zlokalizowanych na terenie gm. Pisz, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego ws. ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”.

Pliki do pobrania:
Data powstania: sobota, 16 maj 2020 16:30
Data opublikowania: sobota, 16 maj 2020 16:37
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 10089 razy

OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zwraca uwagę na niebezpieczeństwo pożarowe wynikające z wyrzucania przez mieszkańców do odpadów zmieszanych urządzeń zawierających baterie litowo-jonowe, takie jak laptopy, tablety, smartfony, powerbanki. Urządzenia wyrzucane do odpadów zmieszanych, są zagrożeniem dla funkcjonowania pojazdów komunalnych oraz instalacji ze względu na możliwość wybuchu. Niewielki sprzęt elektroniczny może spowodować duże straty, włącznie z utratą całego zakładu przetwarzania odpadów. 

Informujemy, że zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki odpadami użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma obowiązek oddawania zepsutego bądź niepotrzebnego sprzętu bezpłatnie w sklepach rtv/agd lub w siedzibie byłego ZUK-u w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 3.

Bądźmy odpowiedzialni!

Data powstania: wtorek, 5 maj 2020 13:04
Data opublikowania: wtorek, 5 maj 2020 13:06
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 11042 razy

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r, to właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, uprasza się mieszkańców o niezwłoczny kontakt z zarządcą sieci tj.  PWiK Sp. z o.o. oraz podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazujące wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną oraz nałożenie kary grzywny. (Dz.U.z 2005r. Nr236, póz.2008 z późn.zm.).

Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954).

W przypadku, gdy Państwa nieruchomość została już włączona, a nie posiadają Państwo podpisanej umowy należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w siedzibie PWiK Sp. z o.o., w celu zalegalizowania istniejącego stanu, gdyż na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858).

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2012 21:51
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2012 22:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 135114 razy