Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Cykliczne dostawy artykułów biurowych w 2024 roku

znak sprawy 4/ZO/2024

W związku z unieważnieniem postępowania "Cykliczne dostawy artykułów biurowych w 2024 roku" (znak sprawy 1/ZO/2024)
Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania dot. tego samego przedmiotu zamówienia.

 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
            

w postępowaniu pn.:

"Cykliczne dostawy materiałów biurowych w 2024 roku" (znak sprawy 4/ZO/2024)

 

Szczegóły w załączniku.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 23 sty 2024 12:13
Data opublikowania: wtorek, 23 sty 2024 13:20
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3103 razy

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz ujęcia wody w miejscowości Karpa

znak sprawy 10/ZP/2023

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zamówienie dofinansowane jest ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji typu Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg nieograniczony zgodnie z § 91 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.)


Termin składania ofert - do 20.11.2023 r. do godz. 10:00.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/842541

 

Data powstania: poniedziałek, 6 lis 2023 10:42
Data opublikowania: poniedziałek, 6 lis 2023 10:44
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 4193 razy

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów

Znak sprawy 2/ZPU/2023

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.Termin składania ofert: 29.11.2023 r. do godz. 10:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/839232

 

Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 27 paź 2023 13:33
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2023 13:38
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 4325 razy

Regulamin udzielania zamówień sektorowych, do których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień sektorowych na zakup usług, dostaw oraz zlecania robót budowlanych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość kwoty 130.000 złotych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2023 11:31
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 11:49
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 6682 razy

Regulamin udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej 130.000 złotych

Niniejszy Regulamin dotyczy zamówień na zakup usług, dostaw oraz zlecania robót budowlanych,

do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz.U. z 2013 poz.907 ze zmianami oraz z 2014, poz. 423),

zwanej dalej ustawą – na podstawie wyłączeń określonych w ustawie,

w szczególności których wartość nie przekracza, zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy,

równowartości kwoty 130.000 złotych.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 maj 2023 13:17
Data opublikowania: piątek, 12 maj 2023 13:19
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 6580 razy