Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałów - Gmina i Miasto Pisz reprezentowane przez Burmistrza Pisza. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników:
1. rozpatrywanie, zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunków zysków i strat;
2. podział zysków i decydowanie o pokryciu strat;
3. udzielanie absolutorium dla Rady Nadzorczej i Zarządu;
4. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego;
5. tworzenie funduszy z zysku do podziału;
6. zmiana umowy Spółki;
7. połączenie lub przekształcenie Spółki;
8. rozwiązanie lub likwidacja Spółki;
9. zbycie, nabycie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim obciążeń;
10. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu oraz inne sprawy wymagające uchwały Wspólników stosownie do postanowień umowy Spółki lub przepisów prawa.
Data powstania: piątek, 7 lis 2008 18:43
Data opublikowania: piątek, 7 lis 2008 18:45
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 7996 razy