Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 13 września 1996r, to właściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. W związku z tym, uprasza się mieszkańców o niezwłoczny kontakt z zarządcą sieci tj.  PWiK Sp. z o.o. oraz podjęcie czynności zmierzających do podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. W przypadku nie przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nastąpi wszczęcie postępowania nakazujące wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną oraz nałożenie kary grzywny. (Dz.U.z 2005r. Nr236, póz.2008 z późn.zm.).

Wykonanie decyzji nakazującej przyłączenie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, póz. 1954).

W przypadku, gdy Państwa nieruchomość została już włączona, a nie posiadają Państwo podpisanej umowy należy niezwłocznie zgłosić się do Biura Obsługi Klienta w siedzibie PWiK Sp. z o.o., w celu zalegalizowania istniejącego stanu, gdyż na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków bezumowne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł (Dz. U. z 2006r., nr 123, poz. 858).

Data powstania: poniedziałek, 11 cze 2012 21:51
Data opublikowania: poniedziałek, 11 cze 2012 22:11
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 138569 razy