Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa fabrycznie nowej Koparko – Ładowarki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
zamówienia sektorowe o wartości nieprzekraczającej 422 000 euro,
zgodnie z art. 132 , 133 Ustawy 7 kwietnia 2006r.
(Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )


Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )
Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia będzie posiłkować się ustawą - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego
Zamówienie zostaje udzielone - wyłącznie na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


1. NAZWA (FIRMA), ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12 – 200 Pisz, ul. Tęczowa 2

2. TRYB ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A TAKŻE JEJ CENIE, JEŻELI JEJ UDOSTEPNIENIE JEST OPŁACALNE
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać :
- za pośrednictwem poczty
- odebrać pokoju nr 4 w siedzibie zamawiającego
- pobrać ze strony internetowej http://pwik.bip.hi.pl/
Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie.

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST

„ Dostawa fabrycznie nowej Koparko – Ładowarki „
Wspólny Słownik Zamówień - CPV 34144710-8 Ładowarki jezdne

Krótka charakterystyka techniczna :
1.Rok produkcji koparko-ładowarki - fabrycznie nowa - 2008 lub 2009,
2.Silnik z turbiną o mocy do 110 KM z elektronicznym wtryskiem paliwa,
3.Skrzynia biegów automatyczna, 4 biegi do przodu, 2 do tyłu,
4. Pojemność łyżki ładowarkowej min. 1m³,
5. Łyżka koparkowa standardowa min. 60 cm,
6. Szybkozłącze mechaniczne do łyżki na wysięgniku koparkowym,


5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3 tygodnie od podpisania umowy .

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w SIWZ

8. JNFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie do dnia 26.02.2009r wadium w
wysokości: 5 000 PLN / słownie: pięć tysięcy zł, 0/100 / na konto Przedsiębiorstwa.

9. KRYTERIA OCEN OFERT I ICH ZNACZENIE
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów i wag:

Cena - 100 %

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Osobiście:
Sekretariat Zamawiającego, ul. Tęczowa 2,
lub drogą pocztową:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Termin składania ofert: do 27.02.2009r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2009r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego ul. Tęczowa 2, - pokój konferencyjny.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 sty 2009 13:28
Data opublikowania: piątek, 30 sty 2009 14:30
Data edycji: czwartek, 5 lut 2009 09:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:54
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 2140 razy
Ilość edycji: 2