Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa Fabrycznie nowego samochodu dostawczo - osobowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
zamówienia sektorowe o wartości nieprzekraczającej 422 000 euro,
zgodnie z art. 132 , 133 Ustawy 7 kwietnia 2006r.
(Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )


Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )
Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia będzie posiłkować się ustawą - Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego
Zamówienie zostaje udzielone - wyłącznie na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


1. NAZWA (FIRMA), ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12 – 200 Pisz, ul. Tęczowa 2

2. TRYB ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony.

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A TAKŻE JEJ CENIE, JEŻELI JEJ UDOSTEPNIENIE JEST OPŁACALNE
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać :
- za pośrednictwem poczty
- odebrać pokoju nr 2 w siedzibie zamawiającego
- pobrać ze strony internetowej http://pwik.bip.hi.pl/
Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie.

4. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST

„Dostawę fabrycznie nowego samochodu dostawczo–osobowego”

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – CPV 34110000-1


Krótka charakterystyka techniczna :

- Rok produkcji 2008 lub 2009
- Rodzaj paliwa olej napędowy, wtrysk bezpośredni z turbosprężarką
- Pojemność skokowa silnika 1450 - 1950 cm3
- Moc silnika minimum 100 KM
- Wysokość samochodu maksimum 1900mm
- Długość samochodu maksimum 4900 mm
- Ilość miejsc minimum 5
- Minimalna przestrzeń pasażersko-ładunkowa przy złożonych siedzeniach tylnych -2,6m3
- Minimalna ładowność 650 kg.


5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.


6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 3 tygodnie od podpisania umowy .

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w SIWZ

8. JNFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Brak.

9. KRYTERIA OCEN OFERT I ICH ZNACZENIE
Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów i wag:

Cena - 100 %

11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Osobiście:
Sekretariat Zamawiającego, ul. Tęczowa 2,
lub drogą pocztową:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Termin składania ofert: do 27.02.2009r. do godz. 13.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2009r. o godz. 13.15 w siedzibie zamawiającego ul. Tęczowa 2, - pokój konferencyjny.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 lut 2009 11:48
Data opublikowania: środa, 11 lut 2009 13:07
Data edycji: środa, 11 lut 2009 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:54
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 2041 razy
Ilość edycji: 1