Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 98, oleju napędowego i olejów silnikowych do pojazdów służbowych PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

2015

 

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 98, oleju napędowego i olejów silnikowych do pojazdów służbowych PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zamówienia sektorowe o wartości nieprzekraczającej 414 000 euro,

zgodnie z art. 132 , 133 Ustawy 7 kwietnia 2006r.

(Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )

 

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )

Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia będzie posiłkować się ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego

Zamówienie zostaje udzielone - wyłącznie na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

1. NAZWA (FIRMA), ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12 – 200 Pisz, ul. Tęczowa 2

 

2.    TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony.

 

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A TAKŻE JEJ CENIE, JEŻELI JEJ UDOSTEPNIENIE JEST OPŁACANE

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokój nr 3 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie.

 

4. PRZEDMIOT ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA, INFORMACJA O MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

            - etyliny bezołowiowej  98  - 500 dm3 

            - oleju napędowego - 35 000 dm3     

            - olejów silnikowych – 400 dm3 

do pojazdów służbowych  PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

     

Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV 09.00.00.00 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

 5. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY CZĘŚCIOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od  1 stycznia 2016roku do 31 grudnia 2016 roku.

8.WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w SIWZ, a także:

Posiadają minimum jedną  obsługującą stacje paliw w obrębie miasta Pisz oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,

spełniają wymogowi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10.  KRYTERIA OCEN OFERT I ICH ZNACZENIE

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów i wag:

            a) cena brutto za 1dm3 etyliny bezołowiowej  98       -  5 %

            b) cena brutto za 1dm3 oleju napędowego       - 80%

            c) cena brutto olejów silnikowych         - 15%

11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Osobiście:

Sekretariat Zamawiającego, ul. Tęczowa 2, Pisz

lub drogą pocztową:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Termin składania ofert: do 21.12.2015r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2015r. o godz. 10.15 w siedzibie zamawiającego ul. Tęczowa 2  -  pokój konferencyjny.

12. OSOBY UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

  • w sprawach proceduralnych: Monika Krzyżanowska (87 423 38 50, wew. 35)

  • w sprawach merytorycznych:  Tadeusz Malinowski (87 423 38 50, wew. 32)

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 13:32
Data opublikowania: poniedziałek, 14 gru 2015 07:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 22 gru 2015 07:23
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Leszek Leniec
Artykuł był czytany: 1424 razy