Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

Ogłoszenie

Nabór na stanowisko

Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 

 

Rada Nadzorcza Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

ogłasza nabór na stanowisko

Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu

 

 

 

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu powinien spełniać następujące warunki:

1. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

2. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

3. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

4. wykształcenie wyższe,

5. staż pracy minimum 7 lat, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie listy motywacyjnego wraz z następującymi dokumentami:

1. kwestionariusz osobowy,

2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Prezesa Zarządu,

3. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa określone w warunkach przystąpienia do konkursu,

4. oświadczenie o niekaraniu zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych,

6. dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów,

7. kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

 

 

 

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na Prezesa Zarządu ZUK” w Zakładzie Usług Komunalnych Spółka zo.o. w Piszu ul. Olsztyńska 3, w terminie do dnia 3 października 2011r. do godz. 15:00.

Data powstania: środa, 21 wrz 2011 14:04
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2418 razy