Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o dialogu technicznym.


OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ
KRS: 0000085345, NIP: 849-000-07-95, REGON: 790125534, 

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O.
UL. TĘCZOWA 2, 12-200 PISZ

Osoba wyznaczona do kontaktu: 
Zbigniew Zabiłowicz, tel. 605 215 355, zbigniew.zabilowicz@pwik.pisz.pl 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: 
„Dialog techniczny związany z postępowaniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Hydroforni wiejskich : Liski , Kocioł Duży , Wielki Las, Karpa  i Szeroki Bór”

I. PODSTAWA PRAWNA 
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego” załączonym do niniejszego ogłoszenia. 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU 
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji Hydroforni wiejskich : Liski , Kocioł Duży , Wielki Las, Karpa  i Szeroki Bór.
2. Informacje dodatkowe związane z opracowaniem dokumentacji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
3. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie:
- zagadnień technicznych, technologicznych, prawnych, wykonawczych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych, związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego;
- oszacowania wartości planowanego zamówienia;
- najnowszych, najkorzystniejszych, najlepszych rozwiązań technicznych, technologicznych, prawnych, organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych oraz logistycznych w dziedzinie będącej przedmiotem planowanego zamówienia.
- zebrania informacji służących do opracowania dokumentacji planowanego zamówienia.
4. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o  udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM 
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu” składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1).
2. Zgłoszenia można składać: 
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego; 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pwikpisz@hot.pl
3. Termin składania zgłoszeń: 19.10.2020r. do godziny 14:00 
Decyduje data wpływu zgłoszenia  do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie lub nie wezmą udziału w wizji lokalnej.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU 
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” załączonego do niniejszego ogłoszenia. 
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu. 
3. Zamawiający zaprosi do udziału w dialogu technicznym podmioty, które prześlą zgłoszenie, a wstępna informacja dotycząca proponowanych rozwiązań zyska akceptację Zamawiającego. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym. 
4. Do zgłoszenia należy dołączyć wstępną informację dotyczącą proponowanych rozwiązań.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski. 
6. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. 
7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie:
1) wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;
2) spotkań indywidualnego z Uczestnikami;
3) spotkań grupowych z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.
Zamawiający może decydować o różnych formach Dialogu z różnymi Uczestnikami, w zależności od merytorycznej treści stanowisk przedstawionych przez Uczestników w związku z Dialogiem, z poszanowaniem zasad przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania Uczestników.
8. Harmonogram dialogu
1) 19.10.2020r do godziny 14:00  zgłoszenie udziału w dialogu technicznym,
2) 20.10.2020r. do godziny 15:00 zamawiający mailowo zaprosi wybranych uczestników  do dialogu technicznego.
3) Od 23.10.2020r do 27.10.2020r – wizje lokalne zaproszonych uczestników .
4) 29.10.2020r. godzina 12:00  - Dialog techniczny 
 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 2 paź 2020 15:43
Data opublikowania: piątek, 2 paź 2020 15:56
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 5619 razy