Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości zamówienia nieprzekraczającej w złotych
równowartości kwoty 30.000 Euro

na:

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej

I.     Nazwa oraz adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
12-200 Pisz, ul. Tęczowa 2
tel. nr: (+48) 87 423 20 22; faks nr: (+48) 87 425 13 95
e-mail: pwikpisz@hot.pl

II.     Tryb udzielenia zamówienia

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych sektorowych i klasycznych o wartości nie przekraczającej 30.000 euro obowiązującego 
w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu.

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej przy 
ul. Warszawska dz. nr 1127/55  w m. Pisz, gm. Pisz",
2) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci  kanalizacyjnej przy 
ul. Warszawska dz. nr 1148/9, 1148/2, 496/3, 113/18 w m. Pisz, gm. Pisz",
3) „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kochanowskiego dz. nr 1459/34, 1459/37, 1459/39, 1457 w m. Pisz, gm. Pisz".
4) „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji (wymiany) sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Słoneczna dz. nr 837  w m. Pisz, gm. Pisz”,
5) „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami we wsi Turowo dz. Nr 63/4 gm. Pisz”,
6) „Wykonanie dokumentacji projektowej spinki sieci wodociągowej Pietrzyki- Maszty dz. nr 236, 235/7, 166/1 gm. Pisz”.

2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
CPV 71.24.00.00-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania,
CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.


3. Przedmiot zadania obejmuje:

  1.  pozyskanie map do celów projektowych,
  2. wykonanie projektów budowlanych – 4 egz.,
  3. wykonanie przedmiarów i kosztorysów – 2 egz.,
  4. wykonanie STWiORB – 1 egz.,
  5. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych przez prawo uzgodnień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę,
  6.  dostarczenie dokumentacji w formacie PDF w wersji elektronicznej na płycie CD lub DVD,
  7. uzyskanie pozwolenia na budowę.     

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy na etapie projektowania należeć będzie: 
1) przedstawienie Zamawiającemu koncepcji przebiegu sieci i rozwiązań technicznych oraz technologicznych w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy,
2) projektant podczas projektowania uwzględni sugestie Zamawiającego odnośnie zastosowania materiałów budowlanych oraz rozwiązań technicznych w ramach obowiązujących przepisów,
3) pozyskanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami Wykonawca dostarcza na swój koszt, czynności te Wykonawca wykonuje 
w imieniu Zamawiającego.

5. Zakres dokumentacji określony zostanie na podstawie wizji lokalnej oraz konsultacji 
z Zamawiającym przed złożeniem oferty.

6.  Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy bez prawa dodatkowego wynagrodzenia.

7.  Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie dot. przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadku:
a) zmiany terminu realizacji zamówienia spowodowana przedłużającymi się procedurami administracyjnymi na etapie wydawania opinii, uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych, co nie wynikło z winy lub zaniechania Wykonawcy,
b) zmiany terminu realizacji prac projektowych, jeżeli w trakcie ich wykonywania zajdzie konieczność dokonania dodatkowych badań, ekspertyz lub uzyskania odstępstw w rozumieniu Ustawy Prawo budowlane, itp.

IV. Termin wykonania zamówienia: 30.06.2021 r.

V. Kryterium oceny
1. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie kierował się kryterium:
Cena brutto – 100 %
2. Podana cena brutto powinna obejmować wykonanie całego zakresu zamówienia, tj. wykonanie wszystkich zadań wymienionych w dziale III pkt 1.
3. Oferta powinna obejmować wykonanie całego zakresu zamówienia, tj. wykonanie wszystkich zadań wymienionych w dziale III pkt 1.
4. Złożenie oferty na wykonanie części zamówienia określonego w dziale III pkt 1 uznaje się za niespełniającą wymagania Zamawiającego.

VI. Informacje dotyczące procedury składania ofert

Oferty należy składać do dnia 11.01.2021 r. do godz. 10.00 w formie papierowej  w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz.

Formularz ofertowy oraz wzór umowy znajdują się w załącznikach.

VII. Kontakt
1. Osoba uprawniona do udzielenia informacji w przedmiocie zamówienia:                            
 Zbigniew Zabiłowicz, tel. 605-215-355.
2. Wszelkie zapytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres: pwikpisz@hot.pl

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 22 gru 2020 18:24
Data opublikowania: wtorek, 22 gru 2020 18:35
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2021 10:21
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 18188 razy