Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odbiór i zagospodarowanie odadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07.

Znak sprawy 3/ZPU/2022

Szanowni Państwo,

informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z późn. zm.).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówień klasycznych o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.Termin składania ofert: 2023-02-08 do godz. 10:00.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Powyższe postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej  pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/710362Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Wszelka komunikacja, w tym korespondencja, składanie ofert, oświadczeń oraz wymaganych dokumentów odbywać się będzie na za pośrednictwem w/w Platformy Zakupowej.

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 4 sty 2023 09:16
Data opublikowania: środa, 4 sty 2023 09:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 maj 2023 13:14
Opublikował(a): Katarzyna Żęgota
Zaakceptował(a): Mariusz Podeszwik
Artykuł był czytany: 4194 razy