Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostawa paliwa – etyliny bezołowiowej 95, oleju napędowego i olejów silnikowych do pojazdów służbowych PWiK Sp. z o.o. w Piszu

w roku 2013

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

zamówienia sektorowe o wartości nieprzekraczającej 387 000 euro,

zgodnie z art. 132 , 133 Ustawy 7 kwietnia 2006r.

(Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )

 

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz. U. Nr 79, poz. 551 z 2006r. art. 132 i 133 ww. Ustawy )

Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia będzie posiłkować się ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego

Zamówienie zostaje udzielone - wyłącznie na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

1. NAZWA (FIRMA), ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

12 – 200 Pisz, ul. Tęczowa 2

 

2. TRYB ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A TAKŻE JEJ CENIE, JEŻELI JEJ UDOSTEPNIENIE JEST OPŁACANE

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokój nr 4 w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający udostępnia specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie.

 

4. PRZEDMIOT ORAZ WIELKOŚCI LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA, INFORMACJA O MOZLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie nr I - dostawa paliwa:

                        - etyliny bezołowiowej  95  - 700 dm3 

                        - oleju napędowego - 38 000 dm3 

Zadanie nr II – dostawa olejów silnikowych

LOTOS MINERAL 15W/40 200dm3,  lub „równoważne”                               

SUPEROL CC - 200dm3, lub „równoważne”

HIPOL 15 F  - 200dm3 , lub „równoważne”

do pojazdów służbowych  PWiK Sp. z o.o. w Piszu.

     

Wspólny Słownik Zamówień – kod CPV 09.00.00.00 - Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia – od  2 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełnią warunki określone w SIWZ, a także:

Posiadają minimum jedną  obsługującą stacje paliw w obrębie miasta Pisz oraz nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,

spełniają wymogowi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 Ocena spełnienia warunków wymaganych od oferentów zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 9. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

 

10.  KRYTERIA OCEN OFERT I ICH ZNACZENIE

Oferty będą oceniane wg poniższych kryteriów i wag:

 

Zadanie nr I:

a) cena brutto za 1dm3 etyliny bezołowiowej  95         -             5 %

b) cena brutto za 1dm3 oleju napędowego                 -           75%

Zadanie nr II:

a) łączna cena za oleje silnikowe                               -         20 %

11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Osobiście:

Sekretariat Zamawiającego, ul. Tęczowa 2, Pisz

lub drogą pocztową:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz

Termin składania ofert: do 14.12.2012r. do godz. 12.00 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012r. o godz. 12.15 w siedzibie zamawiającego ul. Tęczowa 2  -  pokój konferencyjny.

 

12. OSOBY UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

  • w sprawach proceduralnych: Monika Krzyżanowska (87 423 20 22, wew. 36)
  • w sprawach merytorycznych:  Tadeusz Malinowski (87 423 20 22, wew. 32)

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 3 gru 2012 12:54
Data opublikowania: czwartek, 6 gru 2012 13:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 gru 2012 09:36
Opublikował(a): Monika Krzyżanowska
Zaakceptował(a): Leszek Leniec
Artykuł był czytany: 1780 razy