Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikat o zmianie opłat za wodę i ścieki

  Komunikat o zmianie opłat

za wodę i ścieki

Informacje ogólne

Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Pisz na okres 12 miesięcy od dnia 01.07.2008r do dnia 30.06.2009r.

Taryfa opracowana została na podstawie zasad określonych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 8580 zwanej dalej Ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzanie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. nr127, poz.886).

Zgodnie z zezwoleniem wydanym Decyzją Nr GKI-7030/01/02 Zarządu Gminy i Miasta Pisz przedmiotem działania Spółki jest uzdatnianie i dostarczanie wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków za pomocą urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w jej posiadaniu.

Uwzględniając sposób korzystania z urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zróżnicowanie kosztów zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, dokonano podziału odbiorców na dwie grupy taryfowe.

 Charakterystyka taryfowych grup odbiorców usług zaopatrzenia w wodę:

 

Grupa I

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców pobierających wodę do celów socjalno-bytowych, tj.: właścicieli domów jednorodzinnych, odbiorców rozliczanych wg norm zużycia wody

 Grupa II

Do tej grupy przyporządkowuje się odbiorców, dla których powodem poboru wody jest prowadzona działalność produkcyjna, usługowa oraz odbiorcy, których działalność jest niezwiązana z produkcją lub usługami tj.: stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe, wyznaniowe, jednostki sfery budżetowej, służba zdrowia, szkolnictwo, spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele i zarządcy budynków wielolokalowych oraz wspólnot.

 Taryfowe grupy odbiorców usług odprowadzania ścieków:

 Zasada przyporządkowania dostawców ścieków do poszczególnych grup jest tożsama z zasadą przyporządkowania odbiorców do poszczególnych grup w zakresie dostawy wody.

 Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat

Rozliczania z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

  1. ceny - wyrażonej w złotych za 1m³

  2. stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości dostarczonej wody – płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary dokonanego poboru wody wyrażonej w zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy.

Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt.3 Rozporządzenia.

 Rozliczenia za odprowadzanie ścieków

Rozliczenia z odbiorcami usług, w zależności od ich sklasyfikowania dokonywane będą na podstawie:

  1. ceny – wyrażonej w złotych za 1m³

  2. stawki opłaty abonamentowej, niezależnie od ilości odprowadzonych ścieków – płaconej za każdy okres rozliczeniowy bez względu na rozmiary dokonanego odbioru ścieków wyrażonej w zł/odbiorcę/ okres rozliczeniowy.

Stawka ta jest tworzona na podstawie kryteriów zawartych w § 13 pkt. 3 Rozporządzenia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 7 maj 2009 12:08
Data opublikowania: czwartek, 7 maj 2009 12:23
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:57
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 2112 razy