Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE BILANSU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

zaprasza zainteresowanych do składania ofert na

badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2009r.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie kart informacyjnych badania bilansu do dnia 15.10.2009. Natomiast złożenie pisemnych ofert wyłącznie w zamkniętych kopertach w terminie do 26.10.2009r, drogą pocztową lub osobiście do sekretariatu siedziby Spółki na adres :

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Tęczowa 2, 12- 200 Pisz

z dopiskiem: „Oferta na badanie bilansu”

 

Oferta powinna zawierać:

- Cenę oraz termin wykonania badania do 20.03.2010r

- Charakterystykę prawną oferenta (nazwę i siedzibę),

- Aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta,

- Uprawnienie do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o rachunkowości,

- Odpis polisy ubezpieczeniowej,

- Opis dotychczasowej działalności oraz listę referencyjną,

- Listę osób, które przeprowadzą badanie.

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu

zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta.

Data powstania: poniedziałek, 12 paź 2009 08:52
Data opublikowania: poniedziałek, 12 paź 2009 08:57
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:58
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 1800 razy