Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zwycięzca wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej

dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jaśkowo, Gmina Pisz ”

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu informuje, że w wyniku postępowania przetargowego w przedmiocie zamówienia - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej  w m. Jaśkowo, Gmina Pisz ”, wyłoniono zwycięzcę, którym został:

 

Zakład Obsługi Inwestycji „KOMPLEX-BUD”

Ul. K. Jadwigi 18c/4, 11-500 Giżycko

Cena za realizację całego zamówienia (bez podatku VAT): 37 100,00zł

 

W postępowaniu złożone zostały cztery oferty, w tym trzy niepodlegającej odrzuceniu. Oferta złożona przez „Środowisko” S.C. J. Giedziuszewicz, A. Grodzki,  P.J. Kwiatkowski, A. J. Wróbel, ul. Suwalska 21, 11-500 Giżycko, została odrzucona ze względu na to,że jej treść nie odpowiada treści SIWZ.

 

 

UZASADNIENIE

 

Zamawiający w SIWZ w wykazie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu żądał:

Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie,  (Załącznik nr 5 do SIWZ).

Wymagane minimum:  zaprojektowane w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej dwóch sieci kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 10 km każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

Wykonawca wykazał osiem zadań, w tym: trzy na kanalizację sanitarną:

- „Kanalizacja sanitarna Kumielsk-Szkody-Radysy”, Gm. Biała Piska brak dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami            w m. Baranowo, Śmietki, Inule, Zełwągi, Prawdowo, Nowe Sady, Lubiewo Gmina Mikołajki, UMiG Mikołajki – bez zastrzeżeń,

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami         w m. Gajewo w ul. Świerkowa, Grzybowa, Dworska, Lipowa długość sieci mniejsza niż 10km.

Data powstania: piątek, 26 mar 2010 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 29 mar 2010 09:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 lip 2012 19:58
Opublikował(a): Mariusz Podeszwik
Zaakceptował(a): Tadeusz Cwaliński
Artykuł był czytany: 1934 razy