Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o pracę

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
NA STANOWISKO: SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI
W PRZESIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O. O. W PISZU

1. Miejsce zatrudnienia
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu
ul. Tęczowa 2
12-200 Pisz

2. Opis stanowiska i forma zatrudnienia:
- stanowisko: Specjalista ds. księgowości,
- wymiar zatrudnienia: pełny etat (8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo),
- rodzaj umowy: umowa o pracę na podstawie przepisów Kodeksu pracy.

3. Wymagania związane ze stanowiskiem:
a) Wykształcenie:
- ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości,
- średnia szkoła ekonomiczna i co najmniej 5-letnia praktyka w księgowości.
b) Wymagania niezbędne:
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
- nieposzlakowana opinia.
c) Wymagania dodatkowe:
- umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych,
- umiejętność obsługi programów: Księgowość, Microsoft Word, Excel,
- znajomość i umiejętność stosowania przepisów tj.:

  • ustawy o rachunkowości,
  • ustawy prawo zamówień publicznych,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  • ustawy o podatku od towarów i usług,
  • ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawy – ordynacja podatkowa,

- posiadanie takich cech osobowości jak: komunikatywność, dyskrecja, samodzielność i rzetelność przy wykonywaniu obowiązków służbowych, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, postawa etyczna.

4. Wymagane dokumenty:
a) zgoda na przetwarzanie danych (klauzula informacyjna na potrzeby naboru na wolne stanowisko - dostępna pod ogłoszeniem o naborze),
b) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej - opatrzony własnoręcznym podpisem,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kopie dokumentów potwierdzających ewentualny staż pracy,
e) kopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie oraz ewentualne dodatkowe kwalifikacje zawodowe (certyfikaty, uprawnienia, dyplomy, zaświadczenia),
f) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko specjalisty ds. księgowości w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu, ul. Tęczowa 2” w sekretariacie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piszu do dnia 01 września 2023r. do godz. 14:00, bądź przesłać pocztą na adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu, ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz z dopiskiem na kopercie jak wyżej.
Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.
Złożone dokumenty będą odsyłane na pisemny wniosek kandydata.
Rozstrzygnięcie naboru nastąpi w terminie do dnia 22 września 2023r.
O wynikach naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

6. Klauzula informacyjna na potrzeby naboru na stanowisko
a) Administratorem danych osobowych kandydatów przystępujących do niniejszego naboru jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu, ul. Tęczowa 2, 12-200 Pisz.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Iwona Malczyk
e-mail: malczyk@togatus.pl
c) Dane osobowe tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia przetwarzane są na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) natomiast w zakresie nieprzewidzianym w niniejszym przepisie wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.
d) W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w pkt. c, dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych osobowych.
e) Dane osobowe kandydatów będą przechowywane jeden miesiąc od zakończenia rekrutacji, będą zwracane na pisemny wniosek, a po okresie 1 miesiąca niszczone.
Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
f) W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do treści danych oraz otrzymywania ich kopii na podstawie art. 15 RODO,
- prawo do żądania sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) na podstawie art. 17 RODO,
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO,
- prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO
g) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
h) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
i) Podanie danych osobowych tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, przebieg dotychczasowego zatrudnienia wynika z przepisów prawa tj. art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.), w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.
j) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

7. Warunki pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, przemieszczaniem się wewnątrz budynku oraz poza nim.
Pomieszczenie biurowe spełniające wymagania przepisów bhp.
Stanowisko pracy: Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Obsługa urządzeń biurowych.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu z siedzibą przy ul. Tęczowa 2 będący Administratorem Danych Osobowych danych osobowych dotyczących mnie zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu zatrudnienia, zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zostałem(am) poinformowany(a) o obowiązku podania danych w oparciu o art. 22¹ KP oraz dobrowolności podania danych wykraczających poza zakres określony w ww. przepisie KP, a także o prawie dostępu do treści danych, ich poprawiania, modyfikacji oraz skorzystania z innych uprawnień wynikających z ww. Rozporządzenia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 sie 2023 09:32
Data opublikowania: czwartek, 17 sie 2023 09:38
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 519 razy