Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ na dostawę specjalistycznego samochodu do wywozu odpadów

ogłoszenie o modyfikacji SIWZ na dostawę samochodu

 

Pisz 17.09.2009 r.

 

 

 

Ogłoszenie o modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piszu na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych „Dostawa specjalistycznego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów”, zawiadamia, iż dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poniższa zmiana nie wprowadza zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

 

W dokumentacji przetargowej dokonuje się w szczególności następujących zmian:

 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 3 „Wzór umowy”:

 

  1. § 3 pkt 3

Forma zapłaty:

- przelew na konto wskazane w fakturze Wykonawcy, płatne w ratach: 60% wartości w ciągu 21 dni od dnia dostawy, natomiast pozostałe 40% płatne w dwóch równych ratach miesięcznych.

 

Otrzymuje brzmienie:

§ 3 pkt 3

Forma zapłaty:

- przelew na konto wskazane w fakturze Wykonawcy za realizację zamówienia, płatne w ciągu 21 dni od daty dostarczenia faktury.”

 

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Niniejsze ogłoszenie wraz ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 3 „Wzór umowy” stanowi integralną część SIWZ.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 17 wrz 2009 14:26
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1597 razy