Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI SIWZ I OGŁOSZENIA

"Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu"

 

Pisz, 3.12.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O MODYFIKACJI TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zamawiający Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piszu na podstawie art. 38 ust 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych „dostawa paliw płynnych dla Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu” , zawiadamia, iż dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poniższa zmiana nie wprowadza zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

W dokumentacji przetargowej dokonuje się w szczególności następujących zmian:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w pkt 9 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

ppkt 1.6. Karty charakterystyki olejów silnikowych

Zostaje wykreślony.

Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ.

 

Data powstania: czwartek, 3 gru 2009 14:23
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 1758 razy