Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NA WYWÓZ ODPADÓW

Wywóz odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

Pisz, 12.04.2010 r.

1/ZUK/PZP/2010

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej pod oficjalnym tytułem Usługi wywozu odpadów, 2010-045347 dnia 12.04.2010 r.

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, ul. Olsztyńska 3 12-200 Pisz

tel. 087 423 31 16

 

 1. Tryb zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

 

 1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zuk.bip.hi.pl


 1. Przedmiot zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport i unieszkodliwianie odpadów na składowisko odpadów o uregulowanym stanie prawnym.

 2. Szacowana ilość odpadów:

  Kod odpadu

  Dzienna ilość odpadów w Mg

  Ilość odpadów w Mg

  od 1.07.2010 do 30.06.2011

  20 03 01 – Odpady komunalne

  20

  5040

 3. Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od zamawiającego. Ustalone ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie stosownie do rzeczywistych potrzeb zamawiającego uwzględniając ilość odpadów wytworzonych przez producentów. Szacunkowa ilość odpadów przewidzianych do transportu wynosi ok 5040 Mg/12 m-cy, szacunkowa minimalna dzienna ilość odpadów: 16 Mg i maksymalna dzienna ilość odpadów: 24 Mg.

 4. Podane powyżej ilości odpadów należy traktować jako orientacyjne i Wykonawcy nie przysługuje prawo odszkodowania za nieosiągnięcie wskazanych wielkości.

 5. Usługa będzie wykonywana w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:00.

 6. Odpady gromadzone będą w boksie, o wymiarach 4,5m x 9m x 5,25m o wysokości 3m, w miejscowości Kocioł Duży, na utwardzonym, niedozorowanym, ogrodzonym placu, umożliwiającym załadunek odpadów.

 7. Załadunek jak i transport odpadów będzie odbywał się za pomocą odpowiedniego sprzętu (np. załadunek – koparka, ładowarka itp.,; transport – odpowiedni samochód ciężarowy z naczepą), który musi być w dyspozycji wykonawcy

 8. Przekazanie odpadów będzie następować, po uprzednim zważeniu ich na wadze samochodowej przez zamawiającego, na podstawie „Dowodu wydania materiału na zewnątrz WZ”. Ważenie odpadów odbywać się będzie na koszt Zamawiającego, zaś Wykonawca poniesie koszty ważenia pustego samochodu na swojej wadze elektronicznej przed wyjazdem po odpady i jeden egzemplarz kwitu z tary samochodu dostarczy Zamawiającemu przed załadunkiem. Na koniec miesiąca na podstawie WZ – ilości przekazanych odpadów Wykonawca dostarczy miesięczną kartę przyjęcia odpadów.

 1. Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia:

12 miesięcy tj. 1.07.2010 r. do 30.06.2011 r

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają taki obowiązek ich posiadania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust. 9 pkt 1 SIWZ oraz dokumentów określonych w ust 9 pkt 4 i pkt 5.

 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust 9 pkt 1 SIWZ oraz złożenie dokumentów określonych w ust 9 pkt 2 SIWZ.

 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia określonego w ust 9 pkt 1 oraz dokumentu określonego w ust 9 pkt 6.

 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Za spełnienie tego warunku uważa się złożenie oświadczenia określonego w ust 9 pkt 1 oraz dokumentu określonego w ust 9 pkt 3.

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art 22 ust 1 ustawy (zgodnie z załącznikiem nr 1 lub 2 do SIWZ).

 2. Wykaz dostaw lub usług zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat w kraju i zagranicą, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi niniejszego zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie. 1. Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów zgodnie z art. 28 ustawy o odpadach z 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

 W przypadku posiadania zezwolenia tylko w zakresie transportu odpadów niezbędne jest dołączenie dokumentu wymaganego w ust 9 pkt 5 SIWZ, natomiast w przypadku posiadania zezwolenia w zakresie zbierania i transportu odpadów złożenie dokumentu wymaganego w ust 9 pkt 5 nie jest wymagane.

 5. Kserokopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem, umowy z Firmą prowadzącą składowisko odpadów lub wstępnego porozumienia w zakresie odbioru odpadów na składowisko, (w przypadku wybrania oferty), które posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji, zgodnie z art. 201 ustawy z dnia 27 kwietnia Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 627).

 6. Wykaz sprzętu niezbędnego do realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, tj. Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub mieć w dyspozycji: jedną koparko- ładowarkę, bądź sprzęt tożsamy oraz minimum jeden samochód ciężarowy z naczepą o tonażu nie mniejszym niż 20 ton. Do załącznika nr 4 do SIWZ należy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów.

Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art 24 ust 1 ustawy, Wykonawca ma obowiązek dołączyć:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Informacje na temat wadium:

 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

 2. Wadium musi być wniesione w pieniądzu, przed upływem składania ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy w WMBS O/Pisz 04 9364 0000 2002 0506 4315 0001. Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków na rachunek Zamawiającego.

 3. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 1. Przy dokonywaniu oceny najkorzystniejszej oferty, stosowane będzie następujące kryterium:

a) Tabela przyjętych kryteriów:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100,00%b) Ilość punktów według kryterium ceny będzie przyznawana na według wzoru:

X/Y x 100

gdzie X – najniższa cena jednostkowa brutto wywozu 1 Mg odpadów o kodzie 20 03 01; Y – badana cena jednostkowa brutto wywozu 1 Mg odpadów o kodzie 20 03 01

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty na wykonanie zamówienia należy składać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piszu, 
12 – 200 Pisz, ul. Olsztyńska 3 do dnia 24.05.2010 r. do godz. 10:00.
 1. Termin związania z ofertą:

Termin związania z ofertą wynosi 60 dni kalendarzowych. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej

 1. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej

 1. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

 

Data powstania: poniedziałek, 12 kwi 2010 11:54
Data opublikowania:
Opublikował(a): Admin
Zaakceptował(a): Admin
Artykuł był czytany: 3465 razy